Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları

bdeÖğrencilerin Sosyo-Psikolojik Gelişimlerini Engellemesi:

Yazılımların görsel-işitsel öğeler barındırmasından dolayı çocuğun dikkatini çekmesi ve özellikle de öğretimsel oyunlarda çocuğun saatlerce bilgisayar başında vakit geçirmesi gibi özellikler sebebiyle, çocuğun yaşıtlarıyla ve diğer bireylerle olan sosyal etkileşimi sekteye uğramakta ve bu durum çocuğun sosyo-psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun engellenmesi için öğrencinin diğer öğrencilerle ve öğretmenle olan etkileşimini pozitif yönde geliştirici öğretimsel faaliyetlerin öğretmen tarafından planlanması ve uygulanması gerekir.

Özel Donanım ve Beceri Gerektirmesi:

Okulların Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) için gerekli donanımlara erişimi bazen zor ve maliyeti yüksek bir zamanlama olabilir. Bunun yanısıra, öğretimsel yazılımların kullanılabilmesi için bilgisayarlara ek olarak özel donanımlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden,Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) için gerekli olan donanım ve yazılımın alımında ve bilgisayar okur-yazarlığı eğitimlerinde maliyet-fayda analizleri yapılmalı, eldeki kaynaklar en akılcı ve etkin şekilde kullanılmalıdır.

Eğitim Programını Desteklememesi:

Öğretimde kullanılan her materyalin, eğitim programını destekleyici unsurlar içermesi ve programda belirlenen amaç ve hedefleri öğrenciye kazandırıcı nitelikte olması gerekir. Bu yüzden, piyasadaki yazılımların bir çoğunun eğitim programıyla bir tutarlılık göstermemesi, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ’nin sahip olduğu sınırlılıkların başında gelir.

Öğretimsel Niteliğin Zayıf Olması:

Program uygunluğunun yanısıra, Eğitim Yazılımlarının öğretimsel olarak da etkin öğrenme ortamlarını öğrenciye sunabilmesi gerekir. Bu gerçeğe rağmen, piyasadaki yazılımların büyük bir çoğunluğu bu nitelikten yoksundur. Özellikle bazı yazılımlar, yazılı materyallerin elektronik ortama aktarılmış şeklinden öteye gidememektedir. Piyasada öğretimsel niteliği yüksek olan yazılımların az olması, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ’nin sahip olduğu diğer bir sınırlılıktır.

Ayrıca;

    “Öğrencinin bilgisayarın başında uzun süre kalması onun sosyal gelişimini negatif yönde etkileyebilir. Öte yandan her ne kadar bilgisayar öğrenciye geri bildirim ve olumlu pekiştireçler veriyorsa da bu bir insanın vereceği ile hiç bir zaman birebir örtüşmez.

    Bir eğitim yazılımı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun eğer eğitim programı ile uyumlu değilse öğretim açısından pek fazla önem arz etmez.

    Eğitimciler Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) konusunda gerekli bilgiye ve deneyime sahip değildirler.”

    “ Eğitimciler ile teknik elemanlar arasında uyum problemi ve organazisazyon eksikliği vardır.”

Bilgisayarların Eğitim Ortamında Kullanılması

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.

Bilgisayarların Okullarda Kullanımı

    Ders Yazılımı kullanılarak ders konularının öğretilmesinde,

    Eğitsel yazılımlar kullanılarak problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinde,

    Bilimsel çalışmalar için yazılımlar hazırlanmasında,

    Ödev raporlarının kelime işlemci programlarının kullanılarak hazırlanmasında,

    Günlük, yıllık ders planlarının bilgisayar ortamında hazırlanamasında,

    Uygulama programlarının kullanılması ile öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesinde,

    Bilgisayar ve İnternet Okur-Yazarlığı’nın öğretilmesinde

    Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılmasında,

    Rehberlik faliyetlerinde,

    İdari yazışmaların ve evrakların hazırlanmasında,

    Öğrenci kayıtlarının yapılmasında ve saklanmasında,

    Öğrenci ve öğretmenlerle ilgili akademik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

Eğitimle ilgili sayısal bilgilerin toplanması, korunması ve işlenmesinde, vb durumlarda bilgisayarın kullanılması

Alıntı


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.